Lidé

Kontexty humanity jsou jednou z hlavních činností společnosti energeia o.p.s. Cílem projektu je prostřednictvím interdisciplinární platformy povzbudit zájem o klasický (humanitní) smysl vzdělanosti. Zaměřuje se především na pedagogy a studenty středních škol a druhého stupně škol základních. Jeho součástí je program seminářů ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

 

Marek Černocký
Spoluzakladatel a ředitel společnosti energeia o.p.s., kde vede také středisko vzdělávacího projektu Kontexty humanity. Dlouhodobě se zabývá otázkou finanční udržitelnosti neziskových činností. V roce 1992 založil s astrofyzikem Jiřím Grygarem časopis „Omega – revue pro vědomí souvislostí“, zaměřený na popularizaci přírodních a humanitních věd. Časopis po dvou letech z ekonomických důvodů zanikl, jeho zaměření se ale promítlo do pozdějších aktivit obecně prospěšné společnosti Energeia, kterou s manželkou Janou založili v roce 2003. Projekt zahrnoval výstavbu vodní elektrárny na Labi u Štětí. Z jejího provozu jsou financovány neziskové projekty v oblasti kultury, vzdělávání a sociální pomoci. Člen organizačního týmu.

Aleš Prázný
Docent na katedře filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice, kde přednáší politickou filosofii, etiku a filosofii výchovy. Studoval filosofii, teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě UK a postgraduálně filosofii na Pedagogické fakultě UK. V roce 2006 založil obor filosofie na pardubické univerzitě, kde také později s Radimem Paloušem prosadil zřízení katedry filosofie. Působil jako proděkan pro vědu a výzkum na FF UPa. Je autorem či spolu-editorem řady publikací v oblasti filosofie výchovy a politického myšlení: O smyslu politiky, Politická filosofie Hannah Arendtové, Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského, Moderní univerzita: ideál a realita, Česká otázka a dnešní doba aj. Člen organizačního týmu.

Pavel Lomička
Zástupce ředitele Základní školy Waldorfské Pardubice, kde působí také jako pedagog a projektový koordinátor. V minulosti učil externě společenské vědy a filosofii na Univerzitě Hradec Králové a na Univerzitě Pardubice, kde byl také koordinátorem Religionistického a filosofického vzdělávacího centra a organizoval vzdělávací semináře pro učitele středních a základních škol. Pět let byl také ředitelem obecně prospěšné společnosti Momo Chrudim, jež se v sociálně terapeutických dílnách stará o lidi s postižením. Člen organizačního týmu.

Daniel Raus
Novinář a publicista, ve společnosti energeia o.p.s. působí od roku 2015. Mnoho let pracoval pro české a slovenské vysílání Svobodné Evropy. V roce 2003 přešel do Českého rozhlasu, kde se věnoval zahraniční politice, později vedl redakci náboženského vysílání. Jako ředitel a poté šéfredaktor vedl Český rozhlas 6, byl také zakladatelem a prvním šéfredaktorem stanice mluveného slova ČRo Plus. Je autorem přebásnění pěti biblických poetických knih, jež jako audionahrávky vydala energeia o.p.s. v letech 2015 a 2016. Kromě toho vydal několik knížek poezie a rozhovorů. Člen organizačního týmu.

Lucie Škvařilová
Ředitelka Gymnázia Jevíčko, kde vyučuje také češtinu, latinu a základy společenských věd. Vystudovala českou filologii, klasickou filologii a práva. Na humanitně zaměřeném gymnáziu s povinnou latinou spojuje vzdělávání s výchovou harmonického člověka, rozvojem jeho individuality a schopností komplexního myšlení v souvislostech. Od roku 2015 je součástí gymnázia i Kombinované lyceum, jež využívá prvky waldorfské pedagogiky a klade si za cíl rozvíjet celého člověka, jak po stránce rozumové, tak i volní a citové.

Pavel Hošek
Profesor a vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je viceprezidentem České křesťanské akademie. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství, a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem řady knih, z nichž některé pojednávají o odkazu velkých osobností, jakými byli Jaroslav Foglar, E. T. Seton, C. S. Lewis nebo J. R. R. Tolkien.

Jakub Jinek
Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Působil také jako proděkan pro vědu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Specializuje se na antickou filosofii, sociální etiku a politickou filosofii. V letech 2018-2019 byl prezidentem společnosti Collegium Politicum, je členem International Plato Society, COMECE Social Comission, České platónské společnosti a dalších organizací. Je autorem řady odborných publikací a monografie Obec a politično v Aristotelově myšlení.

Marek Vácha
Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je také předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky lékařské a environmentální etiky. Současně působí jako farář lechovické farnosti a kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetiky. Teologické vzdělání získal v Olomouci a Bruselu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy. Je autorem řady knih a pravidelně spolupracuje s médii, autorsky především s Českým rozhlasem a televizí NOE.

 

 

Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti

Společně s Univerzitou Pardubice jsme uspořádali v úterý 18. května online seminář pro pedagogy středních škol. Hosty byli Marek Orko Vácha a Jakub Jinek. Seminář měl název Praktická filosofie: Etika v dějinách a současnosti. Účastníci mají k dispozici záznam přednášek. Chystáme také další výukové materiály. Témata přednášek: Marek Orko Vácha – Problém osoby: Etické teorie hledají

>>