Od antiky po současnost

Projekt Kontexty humanity chce připomenout nadčasovost klasických úvah o ctnostech, člověku, světě a bohu. Tyto otázky se rozvíjely od antiky po moderní dobu, a v současnosti nově ožívají na pozadí prudkého rozvoje vědecko-technického myšlení (zahrnujícího dopady umělé inteligence, sociálního inženýrství, genetiky, kosmologie, kvantové fyziky aj.).

Dialog a hledání pravdy

Poznávání v širších souvislostech je jedním z předpokladů kvalifikované diskuse, jež je nezbytná pro rozvoj myšlení. Jejím ústředním prvkem je dialog, tradičně považovaný za místo hledání pravdy. Ve věku „alternativní pravdy“ a „postpravdy“ je potřebné znovu se obrátit k osvědčeným konceptům, jež se staly základem institucí vědeckého, společenského či politického života, a jsou podstatné i pro osobní rozvoj člověka.

Životní orientace

Tradice filosofického myšlení stále aktuálněji vyvstává jako nezbytná pro řešení výzev a úkolů současného světa. Zpochybnění významu klasické vzdělanosti je jednou z příčin masivní dezorientace a patologických jevů v oblasti soukromého i veřejného života. Společenský rozvoj přináší nové etické otázky, neboť věda a technika proniká stále intenzivněji do života jedince i společnosti. Fascinaci novými možnostmi je proto třeba korigovat humanitní vzdělaností. Pouze v té je totiž možné jedinečně a přesvědčivě ukázat, co znamená Evropa jako kulturně-duchovní útvar.

Napříč obory

Západní civilizace, jež se formovala v tradici řecko-římské vzdělanosti a židovsko-křesťanského náboženství, historicky vyrostla na schopnosti komunikovat napříč obory. Krystalizačním prvkem evropské vzdělanosti byla filosofie v dialogu s theologií, později i s přírodními vědami. Aby vzdělávání nepřicházelo o podstatu svého poslání, je třeba pokračovat v tomto dialogu a vést člověka k sebepoznání a poznání jeho nejvlastnějšího úkolu.

Vědomí souvislostí

Jednotlivé obory spolu mají komunikovat, aby vedly k celkovému, hlubšímu pochopení, které člověka dokáže pozvedat. Zvláště v současné moderní společnosti je nezbytné, aby vzájemná komunikace mezi předměty zahrnovala také filosofii, historii, etiku, umění i estetiku. Kvalitní, sebevědomé a atraktivní humanitní vzdělání je předpokladem odpovědné svobody. V genezi střetávání duchovních motivů evropské vzdělanosti od antiky po současnost není humanita vágním pojmem, ale osvědčeným a živoucím konceptem civilizovaného uspořádání lidských věcí.

Podpora pedagogů

Klasická vzdělanost je spjatá s otázkou legitimní autority učitele jako osoby. Ta totiž přirozeně vychází ze znalosti věci samé, a současně ze schopnosti vztahovat ji k dalším oblastem. Učitel nemá být pouhým nositelem didaktických metod. Obsah vzdělání je prvotní, z něj teprve vyplývají didaktické postupy.

 

» Informační leták kontexty humanity