Kontexty humanity jsou jednou z hlavních činností společnosti energeia o.p.s. Cílem projektu je prostřednictvím interdisciplinární platformy povzbudit zájem o klasický (humanitní) smysl vzdělanosti. Zaměřuje se především na pedagogy a studenty středních škol a druhého stupně škol základních. Jeho součástí je program seminářů ve spolupráci s Univerzitou Pardubice.

Pavel Lomička
Vystudoval filosofii a pedagogiku na FF UK a doktorské studium filosofie na Univerzitě Pardubice. Působil mimo jiné jako učitel ZSV na Gymnáziu Chrudim a externí vyučující filosofie na Univerzitě Hradec Králové a na Univerzitě Pardubice, kde byl také koordinátorem Religionistického a filosofického vzdělávacího centra. Pět let byl také ředitelem obecně prospěšné společnosti Momo Chrudim, jež se v sociálně terapeutických dílnách stará o lidi s postižením. Vede organizační tým projektu Kontexty humanity.

Daniel Raus
Novinář a publicista, ve společnosti energeia o.p.s. působí od roku 2015. Mnoho let pracoval pro české a slovenské vysílání Svobodné Evropy. V roce 2003 přešel do Českého rozhlasu, kde se věnoval zahraniční politice, později vedl redakci náboženského vysílání. Jako ředitel a poté šéfredaktor vedl Český rozhlas 6, byl také zakladatelem a prvním šéfredaktorem stanice mluveného slova ČRo Plus. Je autorem přebásnění pěti biblických poetických knih, jež jako audionahrávky vydala energeia o.p.s. v letech 2015 a 2016. Kromě toho vydal několik knížek poezie a rozhovorů. Člen organizačního týmu Kontextů humanity.

Marek Černocký
Spoluzakladatel a ředitel společnosti energeia o.p.s. V roce 1992 založil s astrofyzikem Jiřím Grygarem časopis „Omega – revue pro vědomí souvislostí“, zaměřený na popularizaci přírodních a humanitních věd. Časopis po dvou letech z ekonomických důvodů zanikl. Marek Černocký se následně zabýval otázkou finanční udržitelnosti neziskových činností. S manželkou Janou založili v roce 2003 obecně prospěšnou společnost Energeia, která realizovala výstavbu vodní elektrárny. Z jejího provozu financuje energeia o.p.s. vlastní projekty v oblasti kultury, vzdělávání a sociální pomoci. Člen organizačního týmu Kontextů humanity.

Simona Novotná Švecová
Vystudovala pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na osobnostně-sociální rozvoj a pedagogicko-psychologické poradenství. Poté vyučovala angličtinu a osobnostní a sociální výchovu na základní škole. Pracovala také ve státní mateřské škole a v mezinárodní mateřské škole v rámci The English International School Prague. Působila v projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do škol v organizaci Projekt Odyssea z.s. Věnovala se především tvorbě metodických materiálů pro učitele a lektorské činnosti v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je členkou organizačního týmu Kontextů humanity.

Markéta Bořilová
Vystudovala bohemistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Od středoškolských studií působila v královéhradeckém ochotnickém divadle Jesličky a svoje divadelní zkušenosti přenesla i jako učitelka do výuky na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Během ročního dobrovolnického pobytu v Gruzii organizovala vzdělávací projekty a výuku jazyků pro místní děti. Pracovala na zahraničním oddělení Univerzity Hradec Králové v projektech programu Erasmus+. Je členkou organizačního týmu Kontextů humanity.

Petr Žák
Vystudoval politologii a evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde absolvoval také doktorské studium. Odborně se věnoval převážně moderním dějinám a mezinárodním vztahům. Publikoval několik studií o vztahu T. G. Masaryka k římskokatolické církvi po roce 1918, a také o postoji Vatikánu k evropskému integračnímu projektu po 2. světové válce. Dva roky pracoval na projektu Dějiny v pohodě, jehož cílem byla modernizace výuky dějin, je také spoluautorem učebnice dějepisu. Poté působil téměř deset let v soukromém sektoru jako projektový manažer. Je členem organizačního týmu Kontextů humanity.

Marek Vácha
Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je také předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky lékařské a environmentální etiky. Současně působí jako farář lechovické farnosti a kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetiky. Teologické vzdělání získal v Olomouci a Bruselu. Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy. Je autorem řady knih a pravidelně spolupracuje s médii, autorsky především s Českým rozhlasem a televizí NOE. Člen širšího týmu Kontextů humanity.

Pavel Hošek
Profesor a vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je viceprezidentem České křesťanské akademie. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství, a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem řady knih, z nichž některé pojednávají o odkazu velkých osobností, jakými byli Jaroslav Foglar, E. T. Seton, C. S. Lewis nebo J. R. R. Tolkien. Člen širšího týmu Kontextů humanity.

Lucie Škvařilová
Ředitelka Gymnázia Jevíčko, kde vyučuje také češtinu, latinu a základy společenských věd. Vystudovala českou filologii, klasickou filologii a práva. Na humanitně zaměřeném gymnáziu s povinnou latinou spojuje vzdělávání s výchovou harmonického člověka, rozvojem jeho individuality a schopností komplexního myšlení v souvislostech. Od roku 2015 je součástí gymnázia i Kombinované lyceum, jež využívá prvky waldorfské pedagogiky a klade si za cíl rozvíjet celého člověka, jak po stránce rozumové, tak i volní a citové. Členka širšího týmu Kontextů humanity.

Aleš Prázný
Docent na katedře filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice, kde přednáší politickou filosofii, etiku a filosofii výchovy. Studoval filosofii, teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě UK a postgraduálně filosofii na Pedagogické fakultě UK. V roce 2006 založil obor filosofie na pardubické univerzitě, kde také později s Radimem Paloušem prosadil zřízení katedry filosofie. Působil jako proděkan pro vědu a výzkum na FF UPa. Je autorem či spolu-editorem řady publikací v oblasti filosofie výchovy a politického myšlení: O smyslu politiky, Politická filosofie Hannah Arendtové, Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského, Moderní univerzita: ideál a realita, Česká otázka a dnešní doba aj. Člen širšího týmu Kontextů humanity.

Jakub Jinek
Proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Přednášel také na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice a působil jako proděkan pro vědu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Specializuje se na antickou filosofii, sociální etiku a politickou filosofii. V letech 2018-2019 byl prezidentem společnosti Collegium Politicum, je členem International Plato Society, COMECE Social Comission, České platónské společnosti a dalších organizací. Je autorem řady odborných publikací a monografie Obec a politično v Aristotelově myšlení. Člen širšího týmu Kontextů humanity.