StředověC JinaX v Kontextech

Cílem projektu, ve kterém se setkávají aktivity Centra raně středověkých studií při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (CRSS) a projekt Kontexty humanity, je vytvořit platformu pro sdílení kritické reflexe nad minulostí a současností. Pojicím prvkem této platformy je otázka role obrazů v lidské společnosti a způsoby jejich využívání a zneužívání.

Výchozím bodem pro aktivity a výstupy této spolupráce budou jak pohledy do dávné minulosti, konkrétně do období takzvaného středověku, tak moderních dějin 19. a 20. století. Projekt si však neklade za cíl analyzovat pouze svět minulý, ale také přemýšlet nad tím, jak minulost nastavuje zrcadlo naší současnosti.

Jestliže primární rolí CRSS bude vytvářet obsah týkající se života obrazů od středověku po současnost, Kontexty humanity se budou aktivně zapojovat především do šíření tohoto obsahu ve formě knih, přednášek či audiovizuálních výstupů mezi co nejširší veřejnost. Tato spolupráce totiž vzniká z přesvědčení, že v dnešní krizové době jsou humanitní obory obecně a dějiny vizuální kultury konkrétně klíčovými nástroji pro posilování demokracie a svobody v naší společnosti. Znalost minulosti a přehled o různých způsobech zacházení s jejími výklady mohou totiž hrát zásadní roli ve skutečně kritickém vnímání současného dění, a vytváří tak určitou odolnost vůči snahám o manipulaci nejen skrze obrazy.