Vědomí souvislostí v dialogu
Vycházíme z předpokladu, že smysl se vynořuje díky úsilí o celkové porozumění světu, a že k pravdě se blížíme prostřednictvím dialogu. Západní civilizace vyrostla na schopnosti komunikovat napříč obory.
Aby vzdělávání nepřicházelo o podstatu svého poslání, je třeba v tomto dialogu pokračovat, Znamená to neztrácet ze zřetele celek a současně být otevřený budoucnosti.

Vzdělávání v souvislostech

Vzdělávání v souvislostech je poutavější a efektivnější, stimuluje tvůrčí myšlení a odvahu překračovat zažité rámce. Poznatky uchopené v kontextu se snadněji pamatují. Díky pohledu z více stran je pak zřejmější jejich smysl. Schopnost objevovat vztahy mezi informacemi umožňuje vidět svět i jeho dějiny jako smysluplný příběh.

Celý člověk jako kontext humanity

Kontexty humanity mají umožnit člověku získávat celistvější náhled na život a vztah ke světu či přírodě.

Ve vzdělávání nelze opomíjet otázky po pravdě, kráse, dobru a zlu, po štěstí, utrpení i smrti, neboť to jsou základní nezrušitelná východiska pro hledání smyslu.

Jsme přesvědčeni, že vzdělávání má usilovat o formování „celého člověka“, jemuž není lhostejná otázka odkud přichází, kým je a kam směřuje.

„Žák nemá se ve škole jenom naučit jistým prostředkům k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího chtít.“  (Jan Patočka)