Jsme nezávislá obecně prospěšná společnost, která se věnuje vzdělávacím, mediálním a kulturním činnostem, sociálním a zdravotním službám. Projekt Kontexty humanity je součástí širšího portfolia našich činností. Jeho naplňováním se snažíme přispět k rozvoji občanské společnosti, kultury, vzdělanosti a etického myšlení.

Naším úkolem je ve všech oblastech poznání, přírodní vědy nevyjímaje, poukazovat na platnost a nadčasovost klasického vzdělání, zejména s ohledem na člověka jako takového. Proto na konkrétních otázkách ozřejmujeme místo a roli humanitní vzdělanosti v soudobých diskusích o povaze vzdělání. Jsme přesvědčeni, že smyslem poznávání a vzdělávání má být především péče o duši.

Vycházíme z předpokladu, že smysl se vynořuje skrze schopnost vnímat svět v kontextu a pravda přichází skrze dialog. Tento koncept by měl osídlit všechny oblasti poznání a vzdělávání, včetně jejich specializací. Znamená to neztrácet ze zřetele celek, a současně být otevřený budoucnosti.

Svým pojetím navazujeme na evropskou tradici výchovy a vzdělání, ukazujeme jejich nezastupitelný formativní ráz pro člověka a naši civilizaci od antiky po současnost. Svým etickým zaměřením a v souvislostech s poznáním přírodních věd také věcně a kriticky zpochybňujeme nároky totalitárních ideologií, které těží z hodnotové i faktické dezorientace moderního člověka.