Životní orientace

Kontexty humanity mají umožnit profesně vzdělávanému člověku získávat celistvější náhled na život a vztah ke světu či přírodě. Ve vzdělávání nelze opomíjet otázky po pravdě, kráse, dobru a zlu, po štěstí, utrpení i smrti, neboť to jsou základní nezrušitelná východiska pro hledání smyslu.

Chceme tak přispět k rozvoji občanské společnosti, kultury, vzdělanosti, etického a kritického myšlení.

Dialog napříč obory

Vycházíme z předpokladu, že smysl se vynořuje skrze schopnost rozumět světu v kontextu a pravda přichází prostřednictvím dialogu. Západní civilizace vyrostla na schopnosti komunikovat napříč obory. Aby vzdělávání nepřicházelo o podstatu svého poslání, je třeba v tomto dialogu pokračovat. Znamená to neztrácet ze zřetele celek, a současně být otevřený budoucnosti.

Vzdělávání v souvislostech

Vzdělávání v souvislostech je poutavější a efektivnější, vede k samostatnosti, stimuluje tvůrčí myšlení a odvahu překračovat zažité rámce. Poznatky dané do kontextů se snadněji pamatují a lépe se ozřejmuje jejich smysl tím, že jsou nahlíženy z více stran. Schopnost objevovat vztahy mezi informacemi podporuje také kritické myšlení a mediální gramotnost.

Celý člověk

Jsme přesvědčeni, že ve vzdělávání má jít o formování „celého člověka“, jemuž není lhostejná otázka, odkud přichází, kým je a kam směřuje.

„Žák nemá se ve škole jenom naučit jistým prostředkům k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího chtít.“  (Jan Patočka)