Smysl vzdělávání v dějinách myšlení

Šlo o jednodenní seminář pro pedagogy středních škol. Organizovala ho obecně prospěšná společnost Energeia a Univerzita Pardubice. Seminář se zaměřil na otázku smyslu vzdělávání od antiky po současnost. Jeho náplní byly tři přednášky spojené s diskusí.

V první přednášce se Jakub Jinek věnoval starověkému Řecku, kde pojetí vzdělanosti výrazně ovlivnil sókratovsko-platónský objev péče o duši. Podle tohoto konceptu podstatou reforem nemají být pouze vnější společenské změny, ale především vnitřní proměna člověka. Potřebné jsou k tomu však dobré zákony. Proto Platón i Aristotelés plédují za výchovu v obecném, nikoli pouze v soukromém měřítku. Pro oba myslitele je výchova součástí úvah o ideálním státním zřízení.

 

Jakub Jinek        Jindřich Karásek       

 

Druhá přednáška byla zaměřena na pojem vzdělání u Hegela. Jindřich Karásek v ní rozebral pojem „Bildung“, který má u tohoto německého filosofa široký význam přesahující pouhé vzdělávání a výchovu ve školních lavicích. Souvisí totiž s pojmem ducha, který je předpokladem vzdělanosti.

Tématem třetí přednášky byla humboldtovská univerzita, jejímž nejvýraznějším představitelem byl v 20. století Karl Jaspers. Po otřesech druhé světové války Jaspers poukazoval na nutnost sepětí vědy a humanity, stejně jako na jednotu vědy a výuky. Obojí má podle něj podstatný a pozitivní vliv na budování moderních demokracií.

Seminář je součástí projektu Kontexty humanity, zaměřeného na otázku smyslu vzdělávání a obnovu klasické vzdělanosti v dnešním přetechnizovaném světě, a také na propojování jednotlivých předmětů tak, aby žáci a studenti poznávali věci rovněž v souvislostech.

 

Seminar na Univerzite Pardubice

Informace o seminářích
Informace o Kontextech humanity

Semináře Kontextů humanity

Kontakt: Daniel Raus, +420 606 634 843, kontexty@energeia.cz
www.kontextyhumanity.cz 
www.energeia.cz